หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั่งมน
อักษรล้านนา
ตั่งฯม฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั่งมน]
ความหมาย

น.เก้าอี้เครื่องรองนั่ง หรือนอนที่มีลักษณะกลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั่งมน (ตั่งฯม฿นฯ)