หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตันใจ๋
อักษรล้านนา
ทันฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ทันใจ]
ความหมาย

ว.ทันใจ - เร็วทันเท่ากับใจนึกหรือต้องการ; ตันอ๋กตั๋นใจ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตันใจ๋ (ทันฯไจ)