หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตันหูตันต๋า
อักษรล้านนา
ทันฯหูทันตา
เทียบอักษรไทย
[ทันหูทันตา]
ความหมาย

ว.ทันตาเห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตันหูตันต๋า (ทันฯหูทันตา)