หน้าหลัก
ตันหูตันต๋า
ทันฯหูทันตา
[ทันหูทันตา]

ว.ทันตาเห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตันหูตันต๋า (ทันฯหูทันตา)