หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตังเฮือน
อักษรล้านนา
ทังฯเริอฯร
เทียบอักษรไทย
[ทังเรือน]
ความหมาย

ว.ทั้งคอบครัว,พร้อมด้วยครอบครัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตังเฮือน (ทังฯเริอฯร)