หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตังเสี้ยง
อักษรล้านนา
ทังฯส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ทังเสี้ยง]
ความหมาย

ว.ทั้งหมด,ทั้งมวล,ทั้งสิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตังเสี้ยง (ทังฯส้ยฯง)