หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตังหลาย
อักษรล้านนา
ทํฯลฯฯายฯ,ทัลฯฯายฯ,ทัลฯฯา
เทียบอักษรไทย
[ทังหลาย]
ความหมาย

ว.ทั้งหลาย,ทั้งปวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตังหลาย (ทํฯลฯฯายฯ,ทัลฯฯายฯ,ทัลฯฯา)