หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตังวัน
อักษรล้านนา
ทังฯวันฯ
เทียบอักษรไทย
[ทังวัน]
ความหมาย

ว.ทุกวัน; ตึงวัน กู้วัน จุ๊วัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตังวัน (ทังฯวันฯ)