หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตังลุ่ม
อักษรล้านนา
ทังฯลุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ทังลุ่ม]
ความหมาย

ว.ด้านล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตังลุ่ม (ทังฯลุ่ม)