หน้าหลัก
ตังมวน
ทังฯมวฯล
[ทังมวล]

ดู...ตังก๋ม

ตังก๋ม
ทังฯก฿ลฯม
ทังกลม

ว.ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งมวล; ตังมวล ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตังมวน (ทังฯมวฯล)