หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตังมวน
อักษรล้านนา
ทังฯมวฯล
เทียบอักษรไทย
[ทังมวล]
ความหมาย

ดู...ตังก๋ม

ออกเสียงล้านนา
ตังก๋ม
อักษรล้านนา
ทังฯก฿ลฯม
เทียบอักษรไทย
ทังกลม
ความหมาย

ว.ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งมวล; ตังมวล ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตังมวน (ทังฯมวฯล)