หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตังผอง
อักษรล้านนา
ทังฯผอฯง
เทียบอักษรไทย
[ทังผอง]
ความหมาย

ว.ทั้งปวง,ทั้งมวล; ผอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตังผอง (ทังฯผอฯง)