หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะไหลคำ
อักษรล้านนา
ตไหลฯฅำ
เทียบอักษรไทย
[ตะไหลฅำ]
ความหมาย

น.ถาดทองคำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะไหลคำ (ตไหลฯฅำ)