หน้าหลัก
ตะไหลคำ
ตไหลฯฅำ
[ตะไหลฅำ]

น.ถาดทองคำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะไหลคำ (ตไหลฯฅำ)