หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะแหลง
อักษรล้านนา
แตๆลฯง
เทียบอักษรไทย
[ตะแหลง]
ความหมาย

ก.แปลงกายด้วยอำนาจฤทธิ์: ถ้าปลอมตัวใช้ ทรงเพต,ทรงเพส (ถะลงเป้ด) หรือเอาเพส (เอาเป้ด)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะแหลง (แตๆลฯง)