หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตะหาน
อักษรล้านนา
ตหานฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะหาน]
ความหมาย

น.ทหาร - ผู้มีหน้าที่รบกับข้าศึกในยามสงคราม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะหาน (ตหานฯ)