หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะหล๋ดป๋ด
อักษรล้านนา
ตหลฯ฿ดป฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะหลดปด]
ความหมาย

น.กลองสองหน้าขนาดเล็กรูปทรงกระบอก ใช้ไม้ตีให้จังหวะกลองใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะหล๋ดป๋ด (ตหลฯ฿ดป฿ดฯ)