หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะหลา
อักษรล้านนา
ตหลฯา
เทียบอักษรไทย
[ตะหลา]
ความหมาย

ดู...กะหลา

ออกเสียงล้านนา
กะหลา
อักษรล้านนา
กะหลฯา
เทียบอักษรไทย
[กะหลา]
ความหมาย

ก.ถ่วงดุลย์,เข้าคู่,เทียมคู่; ตะหลา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะหลา (ตหลฯา)