หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตะล่าง
อักษรล้านนา
ตล่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะล่าง]
ความหมาย

น.ใต้ถุน,ใต้พื้นเรือน; ต๋าล่าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะล่าง (ตล่างฯ)