หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตะลาง
อักษรล้านนา
ตลางฯ
เทียบอักษรไทย
[ตะลาง]
ความหมาย

ดู...ต๋าลาง

ออกเสียงล้านนา
ต๋าลาง
อักษรล้านนา
ตาลางฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาลาง]
ความหมาย

น.ลานนวดข้าว; ตะลาง,ลานเข้า,ลานตี๋เข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตะลาง (ตลางฯ)