หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตอหูก
อักษรล้านนา
ทํอฯหูก
เทียบอักษรไทย
[ตอหูก]
ความหมาย

ก.ทอผ้าด้วยหูกหรือกี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอหูก (ทํอฯหูก)