หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตอลม
อักษรล้านนา
ทํอฯล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ตอลม]
ความหมาย

ก.รับลม,ต้านลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอลม (ทํอฯล฿มฯ)