หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตอบส้าย
อักษรล้านนา
ตอฯบฯฯส้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตอบส้าย]
ความหมาย

ก.สนองตอบ,ทดแทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอบส้าย (ตอฯบฯฯส้ายฯ)