หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตอต๋าฝั่ง
อักษรล้านนา
ทํอฯตาฝั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ทอตาฝั่ง]
ความหมาย

ก.อาการที่สัตว์ เช่น ควายเป็นต้นใช้เขาขวิดฝั่งน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอต๋าฝั่ง (ทํอฯตาฝั่งฯ)