หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตอง
อักษรล้านนา
ทอฯง
เทียบอักษรไทย
[ทอง]
ความหมาย

ตอง - น๑.ชื่อของโลหะหลายชนิด เช่น ตองแดง(ทองแดง) ตองเหลือง(ทองเหลือง); น๒.ตองเหล้า - ภาชนะขนาดเล็กใช้ตวงสุรา ทำด้วยทองเหลือง มีหูจับ ความจุ ๕๐ มิลลิลิตร เรียกสุราที่ตวงด้วยภาชนะนี้ว่า ''เหล้าตอง''; น๓.ไพ่ตอง - ไพ่ไทยชนิดหนึ่ง รูป ๔ เหลี่ยมผืนผ้า ทำด้วยกระดาษแข็งอัดหนา ชุดหนึ่งมี ๑๒๐ ใบ ประกอบด้วย ๑๐ พวก พวกละ ๑๒ ตัว; ไพ่ผ่องไทย ก็ว่า; น๔.ตอง - ไพ่ ๓ ใบในมือ เป็นเลขเดียวกันทั้ง ๓ ใบ เช่น ตอง ๕ ตอง เค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอง (ทอฯง)