หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตอกก๋า
อักษรล้านนา
ตอฯกกา
เทียบอักษรไทย
[ตอกก๋า]
ความหมาย

ก.ประทับตรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอกก๋า (ตอฯกกา)