หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตอ
อักษรล้านนา
ทํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ทอ]
ความหมาย

น.ทอ เช่น ทอผ้า; ก.ขวิด,ชน,กระทบ,ต้านลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอ (ทํอฯ)