หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตว๋ะ
อักษรล้านนา
ตวฯะ
เทียบอักษรไทย
[ตวะ]
ความหมาย

ก.พูดหลอก,พูดยุ,หลอกล่อ; โดยมากเป็นการหลอกเด็ก หรือผู้ด้อยทางสมอง; โต๋ะ ก็ว่า : ผู้ที่ถูกโต๋ะเรียก น้ำโต๋ะ หรือ น้ำสุ่ย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตว๋ะ (ตวฯะ)