หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตวายผ่อลอ
อักษรล้านนา
ทวฯาฯยฯผํอฯลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ทวายผ่อลอ]
ความหมาย

ก.(คำถาม)ทายดูสิ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวายผ่อลอ (ทวฯาฯยฯผํอฯลํอฯ)