หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตวายผ่อ
อักษรล้านนา
ทวฯาฯยฯผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ทวายผ่อ]
ความหมาย

ก.ทายดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวายผ่อ (ทวฯาฯยฯผํอฯ)