หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตวาย
อักษรล้านนา
ทวฯาฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ทวาย]
ความหมาย

ก.ทาย,ทำนาย,พยากรณ์; ต่ำนวาย,ต๋ำนวาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวาย (ทวฯาฯยฯ)