หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตวั๊ก
อักษรล้านนา
ทัวฯก
เทียบอักษรไทย
[ทวัก]
ความหมาย

ก.ทัก,ทักทาย,ทึกทัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวั๊ก (ทัวฯก)