หน้าหลัก
ตวั๊ก
ทัวฯก
[ทวัก]

ก.ทัก,ทักทาย,ทึกทัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวั๊ก (ทัวฯก)