หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตวยฮอย
อักษรล้านนา
ทวฯยฯรอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ทวยรอย]
ความหมาย

ก.ตามรอย,สะกดรอย,เอาแบบอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวยฮอย (ทวฯยฯรอฯยฯ)