หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตวยหา
อักษรล้านนา
ทวฯยฯหา
เทียบอักษรไทย
[ทวยหา]
ความหมาย

ก.ตามหา,ติดตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวยหา (ทวฯยฯหา)