หน้าหลัก
ตวยกั๋น
ทวฯยฯกันฯ
[ทวยก้น]

ก.ตามหลัง,เดินตามหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวยกั๋น (ทวฯยฯกันฯ)