หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตวยกั๋น
อักษรล้านนา
ทวฯยฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ทวยก้น]
ความหมาย

ก.ตามหลัง,เดินตามหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวยกั๋น (ทวฯยฯกันฯ)