หน้าหลัก
ตวย
ทวฯยฯ
[ทวย]

ก.ตาม,ติดตาม,พร้อม,ด้วย; โตย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวย (ทวฯยฯ)