หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตวย
อักษรล้านนา
ทวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ทวย]
ความหมาย

ก.ตาม,ติดตาม,พร้อม,ด้วย; โตย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวย (ทวฯยฯ)