หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด๋ะ
อักษรล้านนา
ดะ
เทียบอักษรไทย
[ดะ]
ความหมาย

ก.สับ,ฟัน; อย่างฟันต้นไม้ให้ล้มเอนลงไป ว.เรียกาการแตกร้าวของไม้ว่า ไม้ด๋ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด๋ะ (ดะ)