หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด๋ก
อักษรล้านนา
ด฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ดก]
ความหมาย

ว.ดก - มาก,มากกว่าปกติ เช่น ลูกด๋ก - ลูกมาก,ลำไยด๋ก-ลำไยติดผลมาก ก.กระดก,โอนไปเอนมา,ยกขึ้นยกลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด๋ก (ด฿กฯ)