หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้าว
อักษรล้านนา
ด้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ด้าว]
ความหมาย

น.บริเวณ,เขต,แดน,ประเทศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้าว (ด้าวฯ)