หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้าย
อักษรล้านนา
ด้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ด้าย]
ความหมาย

น๑.ด้าย - เส้นด้ายที่ใช้สำหรับการทอหรือการอื่น (ถ้าเส้นด้ายที่ใช้เย็บผ้าเรียก ไหมหยิ๋บ) น๒.ดอกด้าย มีหลายชนิด; ดู...ดอกด้าย; น.สิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงสว่างบนท้องฟ้าเวลามืด นอกเหนือจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้าย (ด้ายฯ)