หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้ามเข้า
อักษรล้านนา
ด้าเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ด้ามเข้า]
ความหมาย

น.ไม้คนข้าวเหนียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้ามเข้า (ด้าเขั้า)