หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด้าม
อักษรล้านนา
ด้า
เทียบอักษรไทย
[ด้าม]
ความหมาย

น.ส่วนของสิ่งของที่ใช้จับ เช่น ด้ามมีด; ด้ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้าม (ด้า)