หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้าง
อักษรล้านนา
ด้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ด้าง]
ความหมาย

ว.กระด้าง,ไม่นิ่มนวล,แข็ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้าง (ด้างฯ)