หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้อยปาก
อักษรล้านนา
ด้อฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[ด้อยปาก]
ความหมาย

ก.อาการที่พูดโผงผางจนเคยตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้อยปาก (ด้อฯปากฯ)