หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้วงหน่อ
อักษรล้านนา
ด้วฯงหํนฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ด้วงหน่อ]
ความหมาย

น.ด้วงชนิดหนึ่ง ฟักตัวและเจริญเติบโตในยอดของหน่อไม้ ในที่สุดทำให้ยอดของหน่อไม้นั้นหักลงมา ตัวด้วงขุดลงไปอยู่ในดิน กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้วงหน่อ (ด้วฯงหํนฯอฯ)