หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด้นๆหนๆ
อักษรล้านนา
ด้ๆ฿นฯ ห฿นฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ด้นๆ หนๆ]
ความหมาย

ก.เดินหน้าถอยหลัง,รังเร,รีรอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้นๆ หนๆ (ด้ๆ฿นฯ ห฿นฯๆ)