หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
้ด้น
อักษรล้านนา
ด้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ด้น]
ความหมาย

ก.ซอกแซกเข้าไป,ดั้น,ผ่าไป,เนาผ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้น (ด้฿นฯ)