หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด่าหย้อ
อักษรล้านนา
ด่าห้ยฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ด่าหย้อ]
ความหมาย

ดู...ด่าฟาด

ออกเสียงล้านนา
ด่าฟาด
อักษรล้านนา
ด่าฟาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ด่าฟาด]
ความหมาย

ก.ด่ากระทบ; ด่าหย้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่าหย้อ (ด่าห้ยฯอฯ)