หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด่าฟาด
อักษรล้านนา
ด่าฟาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ด่าฟาด]
ความหมาย

ก.ด่ากระทบ; ด่าหย้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่าฟาด (ด่าฟาดฯ)