หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด่าป๊อง
อักษรล้านนา
ด่าพ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ด่าพ้อง]
ความหมาย

ก.ดุด่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่าป๊อง (ด่าพ้อฯง)