หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด่าน
อักษรล้านนา
ด่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ด่าน]
ความหมาย

น๑.ที่สำหรับกัก เก็บภาษีตรวจ คอย ระวังเหตุ; อ่าย ก็ว่า น๒.ทางผ่าน เช่น ด่านจ๊าง - ด่านช้าง ทางที่ช้างผ่านไปมา น๓.เขต,แดน,ด้าน,ฝ่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่าน (ด่านฯ)