หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด่าง
อักษรล้านนา
ด่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ด่าง]
ความหมาย

น.น้ำขี้เถ้าที่เกรอะหรือแช่ไว้สำหรับทำยาหรือทำอาหารบางชนิด และกัดสิ่งของ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่าง (ด่างฯ)