หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด่อยๆ
อักษรล้านนา
ด่อฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ด่อยๆ]
ความหมาย

ก.อาการที่อวัยวะ เช่นมือหรือสิ่งของสั่นระริก ถ้าสิ่งของขนาดเล็กสั้นสั่น ใช้ สั่นดิ๋ดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่อยๆ (ด่อฯๆ)